Rocket Calendar

December 2025 Calendar

Free printable calendar for December 2025. View online or print in PDF format.December 2025 Calendar

Holidays in December, 2025:

December 14 2025: Hanukkah begins at sunset
December 25 2025: Christmas
December 26 2025: Kwanzaa begins

Next month: January 2026 | Previous month: November 2025 | All 2025 Calendars | Calendars for other years